مجموعه آراء داوری

•استقلال شرط داوری از قرارداد پایه

ºچکیده: تأیید فسخ قرارداد، در صلاحیت داور است و محاکم حق ورود در دعوی مزبور را ندارند، زیرا قرارداد داوری ولو به صورت شرط ضمن عقد، مستقل از عقد اصلی است.


•اصل صحت رأی داوری

ºچکیده: اصل بر اعتبار رأی داوری است و دادگاه ها به جز موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی، حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند.


عدم بررسی ماهوی رأی داوری توسط دادگاه

ºچکیده: در دعوای ابطال رأی داور، دادگاه تنها به مواد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می‌کند و رأی داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی‌دهد