راهنما

  • این فرم جهت درج مشخصات ابتدایی قراردادهایی که در آن شرط داوری اتاق بازرگانی تهران (نمونه شرط داوری) درج شده می باشد.
  • شما می توانید بدون مراجعه حضوری قراردادهایی که در آن شرط  مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران درج شده است را ثبت  و کد پیگیری آن را طریق همین سامانه دریافت و در صورت بروز اختلاف با ارائه کد مذکور از تخفیف ٢٠ درصدی  در هزینه های داوری بهره مند شوید.

       توجّه: اطلاعات وارده شده محرمانه تلقی می گردد.

فرم ثبت قراردادها

مشخصات قرارداد
نامی را که با آن اقدام به انعقاد قرارداد نموده اید وارد کنید *


*
*
*